Felhasználási feltételek

Felhasználási Feltételek a www.4x4apro.hu weboldalra vonatkozóan.

I. Szerződő felek, általános tudnivalók

A http://www.4x4apro.hu honlap (továbbiakban Honlap) egyedi fejlesztésű magántulajdonban lévő Off-Road témával foglalkozó apróhirdetési weboldal.
Szolgáltató: a Honlap tulajdonosa (Rosta Péter, e-mail: iroda@4x4apro.hu), valamint az általa írásban megbízott, a jelen Felhasználási Feltételeket és a hatályos jogszabályokat elfogadó és betartó személy(ek) (a továbbiakban Szolgáltató).

Felhasználó: a Honlapra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy (a továbbiakban Felhasználó).

Felhasználó a Honlap használatával hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi Felhasználási Feltételeket önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A Honlap hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a honlap Szolgáltatójával kizárólag magyar nyelven történhet.

II. Szolgáltatás

A Szolgáltató hirdetési felületet nyújt a Felhasználó számára, ahol a Honlapon lévő hirdetések között kereshet, valamint a Felhasználó (regisztrációt követően) ingyenesen feladhatja (feltöltheti) a saját hirdetéseit képekkel.
A Felhasználó tudomásul veszi és magára nézve kötelezően betartja, hogy a weboldalon csak az Off-Road témával kapcsolatos hirdetéseket helyez el!
Minden más nem a témával kapcsolatos hirdetést melyet a Felhasználó a www.4x4apro.hu oldalon elhelyez a Szolgáltató a Felhasználó engedélye nélkül töröl.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalon a Felhasználó által regisztráció után feltöltött apróhirdetések ingyenesek, ezért a Felhasználót semmilyen anyagi vonzat nem terheli a hirdetés feladása után!
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a Felhasználó részére regisztráció után a megadott e-mail címre kiosztott adminisztrációs felületről történő feltöltés engedélyezett.

A www.4x4apro.hu minden olyan más tartalmi felülete (feltöltés hozzáférés) amihez a Felhasználó a regisztráció után nem kapta meg a jogosultságokat a Szolgáltató rendelkezik.

III. Szolgáltatások igénybevétele

Bármely Felhasználó olvashat, kereshet a Honlapon, regisztráció nélkül.
Bármely Felhasználó regisztrálhat a Honlapon. Felhasználó a regisztrációval jogosultá válik saját hirdetések ingyenes feladására (feltöltésére), azok kezelésére, a különböző hirdetések és a Honlap ajánlására más (számára ismerős) személyek részére.

IV. A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

A Szolgáltató jogosult Felhasználóval szemben szolgáltatásait bármilyen okból szüneteltetni, megszüntetni. (Kivételt képeznek ez alól a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön szerződésben foglalt esetek.)
A Szolgáltató jogosult a Honlap szolgáltatásainak igénybevételét korlátozni azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakat nem tartják be.

V. Tartalomszolgáltatás

Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a hirdetésekben nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akinek tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

VI. A felhasználói tartalom

Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató Honlapján közzétesz, illetve amit a Honlapon elérhetővé tesz, különösen ideértve a feladott (feltöltött) hirdetéseket, azok tartalmát, és a hozzá csatolt képeket. A Honlap tartalmának a jelen Felhasználási Feltételekben rögzítetteken kívül a Felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.
Szolgáltató kizárólag a Honlap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. Felhasználó a hirdetés közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a Honlap ingyenes használatának lehetősége, vagy a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön szerződésben foglalt ellenérték.

VII. A felhasználói tartalom eltávolítása

A Szolgáltató a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát tiszteletben tartja.
Szolgáltató jogosult bármilyen előzetes vagy utólagos értesítés nélkül eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, vagy ha a jelen Felhasználási Feltételekbe ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a Honlap használata során kialakult etikai normáknak.
A tartalom eltávolítását alapozzák meg különösen - de nem kizárólagosan - az alábbiak:

- Az Off-Road témával nem összeegyeztethető hirdetés feladása
- A Honlap technikai rombolása;
- Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;
- Jogellenes tartalom közzététele;
- Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;
- Más felhasználók zaklatása;
- Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele;
- Nyilvánvalóan azonos tartalmú hirdetések többszöri (spam jellegű) feladása.

VIII. Hirdetési szabályok

1. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Honlapra feltöltött anyagok, képek, információk tartalmáért a hirdetés feladója teljes körű felelősséggel tartozik.
2. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az illegális, törvénybe ütköző hirdetés feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.
3. Felhasználónak lehetősége van az általa esetlegesen (például de nem kizárólag: tartalom, helyesírás és egyéb szempontból) kifogásolt hirdetést a Szolgáltató részére jelenteni.
4. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató automatikus üzeneteket küldhet a Felhasználó által feltöltött hirdetés(ek) aktuális adatairól, állapotáról.
5. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó e-mail címére a Szolgáltató reklám tartalmú üzeneteket küldhet.
6. A hirdetések tartalmáért a hirdetés feltöltőjét azaz a Felhasználót terheli mindennemű felelősség.

A hirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

* jogszabályba, törvénybe ütközik;
* szerzői-, kegyeleti-, személyes adatok védelméhez való jogot, személyhez fűződő jogokat, valamint védjegy oltalmakat sért;
* vulgáris nyelvezetű, vagy közízlést sértő;
* erőszakra, jogszabálysértésre buzdít;
* önkényuralmi jelképet tartalmaz;
* félelemérzetet kelt;
* nemzeti-, faji-, vallási-, vagy egyéb megkülönböztetést tartalmaz;
* indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
* politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ;
* burkolt és tudatosan nem észlelhető, vagy megtévesztő reklámnak minősül;
* az Off-Road témával nem összeegyeztethető;
* az adott oldalról kimutató linket tartalmaz;
* káros kódot (például de nem kizárólag: vírus, trójai, féreg, stb.) tartalmaz;
* technikai problémát okoz a szerveren, vagy a Honlap szolgáltatásainak valamelyikében;

Szolgáltatónak jogában áll, hogy az alábbi esetekben a hirdetést előzetes vagy utólagos értesítés nélkül módosítsa, illetve hogy a hirdetést törölje:

- a Felhasználási Feltételnek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak nem megfelelő hirdetés;
- megtévesztő információt tartalmazó hirdetés;
- duplikált hirdetések, spam hirdetések, azonos tartalommal többször feladott hirdetések;
- bármilyen hirdetés, mely problémát okoz a szerveren, vagy a Honlap szolgáltatásainak valamelyikében, avagy nem megfelelő formátumú;
- a magyar helyesírás szabályainak nem megfelelő tartalmú hirdetés;

IX. A Szolgáltató felelősségének korlátozása

1. A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége ellenőrizni a szolgáltatásban megjelenő, illetve a Felhasználó által közzétett tartalmat, így azokért felelősség nem terheli, kártérítésre nem kötelezhető.
2. A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.
3. Felhasználó a Honlapot saját felelősségére használja. A használatból eredő bármilyen kárért, Szolgáltató nem felelős.
4. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a Felhasználó hoz létre.
5. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap átalakítása, fejlesztése, műszaki meghibásodása során keletkező károkért.
6. Szolgáltató kizár minden felelősséget a részben vagy egészében rajta kívül álló ok(ok)ból bekövetkező kárért.
7. Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt. Az ezzel okozott esetleges kárért felelősséget nem vállal.
8. Szolgáltató a szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbálja békés úton rendezni. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon levelet a kovacs.akos(kukac)lakasalberlet.hu címre.

X. Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz:

1. hogy a jelen Felhasználási Feltételek megsértése esetén Felhasználó köteles a Szolgáltató ebből eredő összes kárát megtéríteni;
2. hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételével járó valamennyi kockázatot és felelősséget a Felhasználó viseli;
3. hogy a Honlapra a felhasználók által feltöltött lakás albérlet hirdetések tartalmát és a feltöltött képeket a Szolgáltató teljes körűen nem ellenőrzi;
4. hogy Szolgáltatónak jogában áll biztonsági és adminisztrációs célból, illetőleg a hatékonyabb működés és a saját, illetve a felhasználói /partnerei érdekében a felhasználók adataiba betekinteni, adott esetben utánajárni a felhasználó IP-címének, és hogy bizonyos e-mail címeket, url címeket, IP-címeket és szolgáltatókat korlátozzon illetve zároltasson;

XI. A Felhasználási Feltételek módosítása

Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételeket időről időre áttanulmányozni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket bármikor megváltoztassa. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

XII. Vonatkozó jogszabályok

Szolgáltató működésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a Büntető törvénykönyv, a Polgári törvénykönyv, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. LXIII. törvény vonatkozik.
Jelen Felhasználási Feltételek 2017. május 24. napjától visszavonásig érvényesek.

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, vagy jogsértést vélelmez a Honlapon, akkor írjon levelet az iroda@4x4apro.hu e-mail címre.